Get Adobe Flash player

TaitajaPLUS ammattinäytös:
Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 

   Lajivastaava

    Pekka Laakkonen
    Ammattiopisto Luovi
    pekka.laakkonen(at)luovi.fi
    p. 040 319 3437
 

Valmentava koulutus on perusopetuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen välissä järjestettävää nivelvaiheen koulutusta. Sen tehtävänä on antaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille lisää valmiuksia, mahdollisuuksia ja edellytyksiä ammatilliseen peruskoulutukseen tai työhön ja itsenäiseen elämään.

Valmentavassa koulutuksessa tehdään yhteistyötä opiskelijan kodin, kuntoutusta tukevien tahojen sekä moniammatillisen tukiverkoston kanssa. Koulutuksen kokonaiskuntoutuksellisella lähestymistavalla tuetaan opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista opiskeluhyvinvointia.

Valmentavan koulutuksen tavoitteet ja opinnot muodostuvat opiskelijan yksilöllisten voimavarojen ja hänen elämäntilanteensa mukaisesti. Opiskelun alkaessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Sen osana opiskelijalle laaditaan opinnoista ja niiden järjestämisestä henkilökohtainen opetussuunnitelma, HOPS.

Opetus toteutetaan pienryhmissä. Opetus on kokonaisopetusta eli opintojen välisiä selkeitä rajoja ei ole. Opiskelu voi olla esimerkiksi projektioppimista, joissa toimiessaan opiskelija voi oppia hyvin erilaisia koulutuksensa tavoitteena olevia taitoja kuten vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu- ja kädentaitoja.

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus jakaantuu kahteen toteutukseen.

1. Ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (Valmentava I )

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ja kuntouttaa opiskelija ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymistä varten. Tällöin koulutuksen laajuus on 20–40 opintoviikkoa. Erityisestä syystä opintojen laajuus voi olla enintään 80 opintoviikkoa.

Opiskelijan keskeisenä tavoitteena on siirtyä koulutuksen jälkeen kiinnostustaan ja edellytyksiään vastaavaan ammatilliseen peruskoulutukseen. Opinnot tukevat opiskelijaa, jolla ei ole vielä näkemystä ammatillisesta suuntautumisestaan eikä riittävästi tietoa ammatillisista vaihtoehdoista tai omista vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan.

Koulutuksen aikana opiskelija kehittää osaamistaan ja hankkii ammatillisessa koulutuksessa tarvitsemiaan valmiuksia sekä selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan. Tavoitteena on, että opiskelijan opiskeluvalmiudet kehittyvät, ja hän osaa itsenäisesti ja tavoitteellisesti hankkia tietoja ja taitoja sekä hyödyntää monipuolisesti ja kriittisesti erilaisia tietolähteitä. Hän löytää itselleen soveltuvan tavan työskennellä ja kykenee työskentelemään erilaisissa ympäristöissä.

Koulutuksessa pyritään siihen, että opiskelijalla on mahdollisimman todenmukainen kuva työelämästä, erilaisista ammateista ja koulutuksen vaihtoehdoista sekä selkeä käsitys omista vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan. Näiden pohjalta hän pystyy arvioimaan ja rakentamaan omia ammatillisia jatkosuunnitelmiaan. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija luottaa omiin kykyihinsä, selviytyy päivittäisen elämän tilanteista ja kehittää arkielämässä tarvitsemiaan valmiuksia. Opiskelija osallistuu pitkäjänteisesti ja vastuullisesti opiskeluunsa ja elämäänsä koskevaan suunnitteluun ja suunnitelmiensa toteuttamiseen ja kasvaa yritteliääseen elämänasenteeseen.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen voi sisältyä valmentavia opintoja myös joltakin koulutusalalta kuten tekniikan ja liikenteen alalta, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalta tai matkailu-, ravitsemis- ja talousalalta.

Työhön ja itsenäiseen elämään
valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (Valmentava II) 

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa opiskelijan keskeisenä tavoitteena on itsenäistyä elämän eri osa-alueilla ja valmentautua työhön. Opinnot tukevat opiskelijaa omatoimisuuden, toimintakyvyn ja arkielämän taitojen lisäämisessä tai ylläpitämisessä. Opintojen laajuus on 40–120 ov.

Koulutuksen alkuvaiheessa opiskelija kartoittaa vahvuuksiaan ja tuen tarvettaan sekä vahvistaa itsetuntemustaan. Tavoitteena on, että opiskelijan itsenäisen toimimisen taidot kehittyvät ja hän voi ottaa vastuuta elämästään omien edellytystensä mukaan. Opiskelija alkaa luottaa omiin kykyihinsä, selviytyy päivittäisen elämän tilanteista ja kehittää arkielämässä tarvitsemiaan valmiuksia. Koulutuksen aikana selvitetään itsenäisen elämän edellyttämät ohjaus- ja opiskelijapalvelut sekä apuvälineet.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla on mahdollisimman todenmukainen kuva työelämästä, erilaisista ammateista ja työtehtävistä sekä selkeä käsitys omista vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan. Näiden pohjalta hän pystyy arvioimaan ja rakentamaan omia ammatillisia jatkosuunnitelmiaan. Koulutuksen myötä hän löytää itselleen soveltuvan tavan tehdä työtä. Opiskelija osallistuu mahdollisimman itsenäisesti, pitkäjänteisesti ja vastuullisesti opiskeluunsa ja elämäänsä koskevaan suunnitteluun ja suunnitelmiensa toteuttamiseen.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus muodostuu opiskeluvalmiuksia ja työelämän valmiuksia kehittävistä opinnoista sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävistä opinnoista. Tämän lisäksi opintoihin kuuluu valinnaisia opintoja. Valinnaiset opinnot tukevat opiskelijan hyvinvointia, kuntoutumista ja ammatillista kasvua.

Opintoihin voi sisältyä myös koulutusalakohtaisia valmentavia opintoja, joilla tarkoitetaan jonkin alan työelämään valmentavia opintoja. Nämä opinnot tukevat opiskelijaa kiinnostuksen ja motivaation mukaisiin työtehtäviin suuntautumisessa. Koulutusalakohtaisten koulutukseen valmentavien opintojen jälkeen opiskelijan tavoitteena on työllistyä alan työtehtäviin tai suorittaa ammatillisen perustutkinnon osia tai kokonaisuuksia.

 

Valmentava ja kuntouttava koulutus esittäytyy TaitajaPLUS-kisan yhteydessä lajinäytöksenä vuonna 2013.

Valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen opiskelijat näyttävät osaamistaan erilaissa kädentaitotehtävissä sekä suuntautuneissa harrasteissa.

Osallistujina ovat eri koulutuksenjärjestäjien valmentavan ja kuntouttavan koulutuksen ryhmien opiskelijoita. Lajin ohjausryhmä valitsee näytökseen kutsuttavat ryhmät ilmoittautumisten perusteella.

Esiintyjien aikataulu (PDF)

 

Lisätiedot ja ilmoittautumisten vastaanotto

valmentavan koulutuksen lajivastaava
Pekka Laakkonen
pekka.laakkonen(at)luovi.fi
p. 0403193437

tai

TaitajaPLUS lajivastaavava
Petri Hämäläinen
petri.hämäläinen(at)luovi.fi
p. 040 319 3124

Lajiohjausryhmä

Pekka Laakkonen, Ammattiopisto Luovi
Matti Kauppinen, Skills Finland ry
Päivi Pynnönen, Hämeenlinnan opettajakorkeakoulu
Sirpa Komsi, Keskuspuiston ammattiopisto
Liisi Aro, Koulutuskuntayhtymä Salpaus
Arto Vehkomäki, Kiipulan ammattiopisto
Miiko Taka, Bovallius ammattiopisto
Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi
Juhani Kulmala, Opetushallitus
 

              Yhteistyössä:

 

Pääyhteistyökumppanit:

 

 

 

    

 


Yhteistyössä mukana:

 

 

 

 

           

 

            

 

pkky skills